Home / Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti VND MÉDIA, s r. o.

  1. Základné ustanovenia a pojmy:

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre službu predplatného a doručovanie periodickej a neperiodickej tlače (ďalej len „VOP“) spoločnosťou VND MÉDIA, s.r.o., upravujú právny vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom predplatného a doručovania periodickej a neperiodickej tlače.

1.2. Poskytovateľ predplatného a doručovania tlače – spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o., so sídlom Bosákova 7, 851 04 Bratislava.

1.3. Vydavateľ – inštitúcia zabezpečujúca vydávanie tlače.

1.4. Periodická, neperiodická tlač– slovenský alebo zahraničný denník alebo časopis, ktorý postupne vychádza v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch v ponuke spoločnosti VND MÉDIA, s.r.o. (lne.sk).

1.5. Objednávateľ– súkromná osoba (nepodnikateľ), fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá si prostredníctvom spoločnosti VND MÉDIA, s.r.o. objedná/zakúpi a predplatí  tlač a jej doručovanie.

1.6. Doručovateľ – zamestnanec, alebo sprostredkovateľ (zmluvný partner) spoločnosti VND MÉDIA, s.r.o., poverený doručovaním tlače.

1.7. Doručovateľská sieť – databáza adries, kde spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. zabezpečuje doručovanie tlače.

1.8. Doručovanie – služba doručovania tlače na určené miesto doručovania počas celého predplatiteľského obdobia. Služba je poskytovaná pre objednávateľa predplatného zadarmo v rámci SR. V prípade doručovania do zahraničia, cena za doručenie bude vypočítaná na základe dĺžky predplatiteľského obdobia (počet vydaní) a vybratej krajiny.

1.9. Predplatné – vopred objednaná a zaplatená tlač na dané predplatiteľské obdobie, za cenu rovnajúcu sa sume násobku spotrebiteľskej ceny za tlač za predplatiteľské obdobie vrátane DPH (cena x počet čísiel vydaní).

1.9.1. Predplatné na základe zmluvného vzťahu s vydavateľom – v prípade, že spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. má uzatvorený zmluvný vzťah s vydavateľom na poskytovanie služby predplatného, súčasťou obchodnej ponuky sú všetky benefity poskytované vydavateľom (zľavy, darčeky…). Objednávateľ získa všetky výhody ponúkané vydavateľom v prípade zakúpenia predplatného.

1.9.2. Predplatné bez zmluvného vzťahu s vydavateľom – v prípade, že spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. nemá uzatvorený zmluvný vzťah s vydavateľom na poskytovanie služby predplatného, je cena zvoleného titulu odvodená od koncovej ceny určenej pre predaj v kamenných predajniach, stánkoch a vynásobená počtom vydaní počas zvoleného predplatiteľského obdobia. Objednávateľom v tomto prípade spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. poskytuje bezplatné doručenie na adresu zvolenú v objednávke. Benefity ponúkané vydavateľom nie je možné získať. Je možné získať benefity ponúkané spoločnosťou VND MÉDIA, s.r.o.

1.10. Predplatiteľské obdobie – voliteľné obdobie pre zaplatenie a doručovanie vybranej tlače.

1.11. Miesto doručovania periodickej tlače – domová listová schránka, označená presnou adresou pre doručenie predplatenej tlače so zabezpečeným prístupom, prípadne iné miesto určené objednávateľom.

1.12. Darčekové predplatné – vopred objednaná a zaplatená periodická tlač na dané predplatiteľské obdobie určená pre inú osobu (obdarovaného).

  1. Vznik a začiatok služby, doba trvania služby: 

2.1. Službu doručovania tlače sa zaväzuje spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. začať poskytovať objednávateľovi prostredníctvom svojich doručovateľov alebo sprostredkovateľom/zmluvným partnerom, odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrady.

2.2. Pre prijatie záväznej objednávky objednávateľ musí uviesť:

      2.2.1. Súkromná osoba (nepodnikateľ)– meno a priezvisko, presná a úplná adresa miesta doručovania, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, názov tlače (vybraného titulu), predplatiteľské obdobie u periodickej tlače, forma úhrady.

      2.2.2. Právnická a fyzická osoba (podnikateľ)– obchodné meno, meno splnomocneného zástupcu, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje organizácie, telefonický prípadne e-mailový kontakt, názov tlače (vybraného titulu), predplatiteľské obdobie u periodickej tlače, forma úhrady.

2.3. Predplatné tlače si možno objednať:

2.3.1. Online – predplatné: na stránke www.lne.sk

2.3.2. Elektronickou formou – predplatné: e-mail na adresu: redakcia@lne.sk

2.3.3. Telefonicky – 00421 0905 60 44 88

2.4. Darčekové predplatné / darčeková poukážka– pre prijatie záväznej objednávky darčekového predplatného platí, že objednávateľ pri vytváraní objednávky uvedie adresu doručenia, na ktorú ma byť výtlačok/výtlačky doručované. Podmienkou pre začatie doručovania na objednávateľom zvolenú adresu je vykonanie záväznej objednávky a úhrada. Doručovanie začne od najbližšieho vydania na adresu doručenia uvedenú v objednávke. Objednávateľovi je „darčeková poukážka“ zaslaná e-mailom.

2.5. Po prijatí záväznej objednávky spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o., potvrdí objednávku potvrdzovacím emailom.

2.6. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou VND MÉDIA, s.r.o. a objednávateľom vzniká dňom doručenia potvrdenia o prijatí záväznej objednávky od poskytovateľa objednávateľovi.

2.7. Služba doručovania tlače vzniká od doručenia prvého čísla predplatenej tlače nasledujúceho po úhrade predplatného. Spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. si vyhradzuje právo prispôsobiť určenie prvého čísla, ak nie je možné zabezpečiť jeho doručenie z časových dôvodov alebo prekážok vzniknutých zo strany vydavateľa.

2.8. Zmluvný vzťah je uzatvorený na dobu určitú, ktorá je totožná s dobou trvania predplatiteľského obdobia. V prípade, ak objednávateľ uhradí predplatné na ďalšie obdobie, zmluva sa automaticky o toto obdobie predlžuje. Poskytovateľ si vyhradzuje právo informovať objednávateľa o možnosti predĺženia zmluvy, pričom za takúto informáciu sa považuje i zaslanie predpisu na úhradu na ďalšie predplatiteľské obdobie.

2.9. V prípade poskytovania služby predplatného a doručovania tlače objednávateľ berie na vedomie, že začatím poskytovania služby predplatného a doručovania tlače pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.6 týchto VOP (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy) stráca objednávateľ po doručení prvého čísla vydania objednanej tlače nárok na odstúpenie od zmluvy. Objednávateľ zároveň spolu s potvrdením objednávky služby poskytovania predplatného a doručovania tlače a zaplatením potvrdzuje, že súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.6. týchto VOP a je  poučený o skutočnostiach uvedených v tomto bode.

2.10. V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím doby trvania zmluvy, z dôvodu zo strany objednávateľa je poskytovateľ oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s predčasným ukončením zmluvy. Tieto náklady je poskytovateľ oprávnený započítať so sumou nevyčerpaného zostatku uhradeného za predplatné.

V prípade nejasností pri spracovaní objednávky, kontaktuje spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. objednávateľa na kontaktoch uvedených v objednávke.

  1. Platobné podmienky:

3.1. Predplatné tlače je možné uhradiť spôsobom:

3.1.1. online platbou na webstránke www.lne.sk spoločnosti VND MÉDIA, s.r.o., http://lne.sk/predplatne-lne

3.1.2. bankovým prevodom na účet spoločnosti VND MÉDIA, s.r.o. – informácie a špecifiká platby sú oznámené objednávateľovi v potvrdzovacom emaily (potvrdenie záväznej objednávky).

3.2. V prípade, že platba nebola uhradená pod správnym variabilným symbolom (VS), na správne číslo účtu príjemcu (spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o.) a v danej lehote, nemá spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. povinnosť začať doručovať periodickú/neperiodickú tlač, až do dátumu napravenia chyby.

3.3. V prípade, že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom (periodicita, spôsob dodávania, počet predplatených čísiel vydaní, cena, ukončenie vydávania periodickej tlače vydavateľom), si spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. vyhradzuje právo predplatiteľovi zúčtovať vzniknutý rozdiel na predplatnom (preplatok, nedoplatok).

  1. Dodacie lehoty:

4.1. Spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. sa zaväzuje doručovať periodickú/neperiodickú tlač na adresy doručenia podľa objednávky v určených dodacích lehotách uverejnených na webstránke: http://lne.sk/mediaopis.

  1. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy: 

5.1. Objednávateľ môže reklamovať na tel. č. +421 905 604 488 alebo na e-mailovej adrese: redakcia@lne.sk

5.1.1. chybné a poškodené výtlačky periodickej tlače – v deň dodania, bezodkladne.

5.1.2. nedoručenie denníkov – najneskôr nasledujúci deň po dni vydania denníka.

5.1.3. nedoručenie časopisov – okamžite, najneskôr do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo vydania časopisu.

5.2. správnosť a kvalitu platobných služieb v zmysle bodu 3.1. týchto VOP – bez zbytočného odkladu po tom, ako sa objednávateľ dozvedel alebo preukázateľne mohol dozvedieť o nesprávnosti poskytnutej platobnej služby.

5.3. V prípade nedodržania uvedených reklamačných lehôt, bude spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. považovať reklamáciu predplatiteľa za neopodstatnenú.

5.4. Doručovateľ nebude akceptovať reklamáciu od objednávateľa periodickej /neperiodickej tlače, ktorý nesplní podmienky stanovené v bode 6. týchto VOP

5.5. Po preverení a zistení, že reklamácia je opodstatnená, spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o.  sa zaväzuje zabezpečiť nápravu a to objednaním náhradného výtlačku reklamovanej periodickej / neperiodickej tlače a jeho následné dodatočné doručenie objednávateľovi. Oprávnené reklamácie sa spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. zaväzuje vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

5.6. VND MÉDIA, s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo poškodené dodávky zavinené doručovateľom zmluvného partnera (tretej strany), oneskorené doručenie tovaru v dôsledku nesprávne udanej adresy objednávateľa, nedostupného a neoznačeného miesta doručovania periodickej tlače, obsahovú náplň periodickej tlače a viditeľne poškodený tovar, ktorý objednávateľ prevzal.

5.7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy v zmysle bodu 2.6. týchto VOP . Ustanovenia bodu 2.9. týchto VOP tým nie sú dotknuté.

5.8. Právo na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť písomne v listinnej podobe alebo e-mailom, pričom je oprávnený použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke-  http://lne.sk/kontakt. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak objednávateľ oznámenie o odstúpení zašle najneskôr v posledný deň lehoty.

5.9. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. V prípade, ak objednávateľ uplatní odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy /napr. predmetom objednávky je dodávka viacerých titulov/, zmluva sa ruší len v tejto časti.

5.10. Uhradenú cenu za predplatné vráti spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. do 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy na účet, ktorý uvedie objednávateľ.

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán:

6.1. Objednávateľ je povinný pri objednávke uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto VOP a uhradiť celkovú čiastku predplatného.

6.2. Objednávateľ je povinný spoločnosti VND MÉDIA, s.r.o. v dostatočnom predstihu písomne informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta, v adrese doručenia a fakturačných údajov.

6.3. Objednávateľ periodickej tlače je taktiež povinný, zabezpečiť spoločnosti VND MÉDIA, s.r.o.  prístup k miestu doručovania (schránka). Ak schránka nie je prístupná, objednávateľ periodickej tlače zabezpečí kľúč od vchodu k budove, ktorý odovzdá poverenej osobe poskytovateľa, v opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za doručenie.

6.4. Miesto doručovania – schránka, by mala byť prispôsobená rozmerom predplateného periodika, mala by byť uzamykateľná a riadne označená, prípadne zabezpečený prístup na miesto doručovania.

6.5. Spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. má povinnosť doručiť predplatenú tlač na adresu doručenia podľa záväznej objednávky v uvedených dodacích lehotách (viď. bod. č. 4 VOP).

6.6. Spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 5. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

  1. Záverečné ustanovenia: 

7.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetkých objednávateľov spoločnosti VND MÉDIA, s.r.o..  Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku.

7.2. Spoločnosť VND MÉDIA, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lne.sk

7.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na www.lne.sk